Privacy statement Energetisch praktijk Saris

Energetisch praktijks, gevestigd te Leerdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30265368, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Energetisch praktijk Saris met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1 Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Energetisch praktijk Saris persoonsgegevens verwerkt:

 •  (potentiële) cliënten;
 •  bezoekers aan de praktijk van Energetisch praktijk Saris;
 •  bezoekers van www.energetisch.info;
 •  deelnemers aan bijeenkomsten van Energetisch praktijk Saris;
 •  alle overige personen die met Energetisch praktijk Saris contact   opnemen of van wie Energetisch praktijk Saris persoonsgegevens verwerkt. 

2 Verwerking van persoonsgegevens
Energetisch praktijk Saris verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Energetisch praktijk Saris zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en hetsurfgedrag op de website.

3 doeleinden verwerking
Energetisch praktijk Saris verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van workshops systeemopstellingen en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.energetisch.info; 
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4 Rechtsgrond
Energetisch praktijk Saris verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

5 Verwerkers 
Energetisch praktijk Saris kan voor het verwerken van persoonsgegevens, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Energetisch praktijk Saris persoonsgegevens verwerken. Energetisch praktijk Saris sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6 Persoons gegevens delen met derden
Energetisch praktijk Saris deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Energetisch praktijk Saris deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7 Doorgifte buiten de EER
Energetisch praktijk Saris geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Energetisch praktijk Saris ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8 Bewaren van gegevens 
Energetisch praktijk Saris bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Energetisch praktijk Saris hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: n.v.t.
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9 Wijzigingen privacy statement
Energetisch praktijk Saris kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Energetisch praktijk Saris gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10 Rechten, Vragen, Klachten
U heeft het recht Energetisch praktijk Saris te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Energetisch praktijk Saris door een e-mailbericht te sturen naar jssaris@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Energetisch praktijk Saris persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar jssaris@gmail.com

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot SOLOPARTNERS gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55683622. 

Energetisch praktijk Saris hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Energetisch praktijk Saris met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).